Materiały pomocnicze:

Adres do wysyłki: Magazyn Timber, 43-400 Cieszyn, ul. Brodzińskiego 20

Pobierz:  Formularz zwrotu towaru - Velno.pdf

 

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Jeżeli zamawiany przez Klienta towar nie będzie podlegał zwrotowi, zostanie on jeszcze przed złożeniem zamówienia o tym fakcie poinformowany za pomocą formularza zamówienia na stronie serwisu Velno.pl lub za pomocą wiadomości e-mail.

3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który dostępny jest do pobrania pod następującym linkiem: https://velno.pl/zwroty-reklamacje

4. Bieg terminu 14 dni odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania zwracanego towaru przez Klienta.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów. W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów Zamawiający powinien obchodzić się z nimi i sprawdzać je z należytą ostrożnością oraz w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Wszelkie używanie lub sprawdzanie towarów przekraczające wskazany powyżej zakres może spowodować zmniejszenie wartości towarów, które Sprzedawca będzie miał prawo potrącić przy zwrocie otrzymanych wcześniej od Klienta kwot. Określenie możliwego obniżenia wartości towarów jest przeprowadzane indywidualnie dla każdego przypadku. Należy się również spodziewać, że zamontowanie towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Zamawiający musi pamiętać o tym, że w okresie, w którym posiada towary, do czasu ich zwrotu do Sprzedającego, ponosi za nie odpowiedzialność, w tym za wszelkie ich uszkodzenia.

 

 

Niniejsze informacje są częścią Regulaminu sklepu Velno.pl. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://velno.pl/info/6-regulamin